Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Haku

Laajennettu haku

Voit hakea tietoa sivustoltamme vapaalla sanahaulla tai rajata haun koskemaan tiettyä sisältöä. Vuodesta 2012 lähtien voi tietoa etsiä aihepiireittäin tai rajata haun koskemaan tietyn aihepiirin lisäksi tiettyä sisältöä, kuten uutisia tai julkaisuja. Julkaisuja voi hakea lisäksi julkaisusarjan perusteella.

Millä tahansa sanoista

Tämä haku etsii sivuja, joilta löytyy mikä tahansa kenttään listattu sana. (Klikkaa sulkeaksesi.)

Kaikilla sanoilla

Tämä haku etsii ainoastaan sivuja, joilta löytyy kaikki tähän hakukenttään listatut sanat. (Klikkaa sulkeaksesi.)

Täsmällisellä ilmauksella

Tämä haku etsii sivuja, joilta löytyy tähän hakukenttään listatut sanat peräkkäin. (Klikkaa sulkeaksesi.)

Ilman näitä sanoja

Tähän kenttään voit lisätä sanat joita et halua sivuilla mainittavan. Esim. Millä tahansa sanoista: Oikeus + Ilman näitä sanoja: laitos (Klikkaa sulkeaksesi.)

Sisältötyypit

Kohdista haku

Pääosio
Koko sisältöön
Vain tekstisisältöön
Vain liitetiedostoihin
Vain asiasanoihin

Aihealueet

Halutessasi voit rajata hakua tiettyyn aihealueeseen. (Klikkaa sulkeaksesi.)
Julkaisun sarjanumero

Halutessasi voit rajata julkaisuhakua julkaisun sarjanumeron mukaan. (Klikkaa sulkeaksesi.)

Julkaisusarja

Halutessasi voit rajata julkaisuhakua julkaisusarjan mukaan. (Klikkaa sulkeaksesi.)
Aiempia julkaisuja
Komiteanmietintöjä 2002-2009
Lausuntoja ja selvityksiä 2002-2009
Mietintöjä ja lausuntoja
Muut julkaisut
Oikeusministeriön julkaisuja 2002-2009
Selvityksiä ja ohjeita
Toiminta ja hallinto
Toiminta ja hallinto 2002-2009
Työryhmämietintöjä 2002-2009

Puhujan nimi

Halutessasi voit rajata puhehakua puhujan nimen mukaan. (Klikkaa sulkeaksesi.)
Anna-Maja Henriksson
Asko Välimaa
Jari Lindström
Tiina Astola
Tuija Brax

Oikeudenalat

Halutessasi voit rajata hakua oikeudenalan mukaan. (Klikkaa sulkeaksesi.)
ahvenanmaa
esine- ja ympäristöoikeus
hallintomenettely ja hallintolainkäyttö
henkilö- perhe- ja perintöoikeus
informaatio-oikeus
kansainvälinen prosessioikeus
kielelliset ja kulttuuriset oikeudet
maksukyvyttömyys
oikeudenkäynti ja oikeuslaitos
rikosoikeus
seuraamusjärjestelmä
valtiosääntö
velvoiteoikeus ja kuluttajansuoja
yhtiöoikeus

Blogin aihealue

Halutessasi voit rajata blogihakua aihealueen mukaan. (Klikkaa sulkeaksesi.)
Perusoikeudet ja demokratia
Talous
Lait ja lainvalmistelun kehittäminen
Arkielämään liittyvät säännökset
Kriminaalipolitiikka
Oikeudenhoidon uudistaminen
Hallinto
Kansainvälinen oikeus

Täydennä blogistin nimi

Halutessasi voit rajata blogihakua blogistin nimen mukaan. (Klikkaa sulkeaksesi.)

Ratkaisutyyppi

Tunnistenumero

Asiasanat

Lainkohdat

Henkilön nimi

Kieli

Halutessasi voit rajata hakua tiettyyn sivuston kieliversioon. (Klikkaa sulkeaksesi.)
Suomi
Ruotsi
Englanti
Muut

Julkaisuajankohta

Halutessasi voit rajata hakuasi julkaisuajan mukaan. (Klikkaa sulkeaksesi.)
Alkaen:
Päättyen:
Sivun alkuun |