Demokratiapoliittinen toimintaohjelma

Julkaistu
16.02.2017
Julkaisutyyppi
Mietintöjä ja lausuntoja
Sarjanumero
7/2017
Tekijä
Valtioneuvoston demokratiaverkosto
ISBN (pdf)
978-952-259-561-4
ISSN
1798-7105
ISSN-L
1798-7091
URN
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-561-4
Aihe
perusoikeudet ja demokratia
Tilaukset
julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi

Tiivistelmä

Valtioneuvoston vuonna 2014 eduskunnalle antamassa demokratiapoliittisessa selonteossa linjattiin, että valtioneuvosto laatii seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman demokratian edistämiseksi Suomessa. Toimintaohjelman tavoitteena on vastata demokratiaan liittyviin haasteisiin sekä edistää ja konkretisoida kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista perustuslain 14 §:n 4 momentin mukaisesti. Toimintaohjelma on laadittu vuosiksi 2017–2019. Demokratiapoliittinen toimintaohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.2.2017.

Toimintaohjelmassa seurataan demokratiapoliittisessa selonteossa linjattujen toimenpiteiden toteutumista, asetetaan Suomen demokratiapolitiikan painopisteet tälle hallituskaudelle ja määritetään konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä demokratian toteutumisen edistämiseksi eri hallinnonaloilla. Toimintaohjelmassa tarkastellaan myös eri viranomaisten roolia kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisessa.

Toimintaohjelman painopistealueina ovat yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja uudet osallistumistavat, kunta- ja aluedemokratia, avoin hallinto ja kuuleminen, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset, demokratiakasvatus sekä yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja keskusteluilmapiiri.

Samma publikation på svenska 8/2017

Julkaisu tiedostona

Avainsanat

Demokratia, kansalaisvaikuttaminen
 
Sivun alkuun |