Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta. Lausuntotiivistelmä

Julkaistu
06.06.2017
Julkaisutyyppi
Mietintöjä ja lausuntoja
Sarjanumero
30/2017
Tekijä
Janne Kanerva
ISBN (pdf)
978-952-259-598-0
ISSN
1798-7105
URN
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-598-0
Aihe
kriminaalipolitiikka
Tilaukset
julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi

Tiivistelmä

Oikeusministeriö lähetti 26 viranomaiselle ja yhteisölle 17.3.2017 lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta. Esitysluonnos sisältää ehdotukset maahantulokiellon rikkomista koskeviksi lainsäädäntömuutoksiksi, joiden mukaan rikoslain 17 lukuun lisättäisiin uusi 7 b §.

Lausuntopyyntöön saatiin vastaus 20 taholta. Niistä yksi ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Muuten lausuntopalaute oli yleisesti ottaen luonnosta pääosin kannattavaa tai siihen muuten myönteisesti suhtautuvaa.

Lausunnonantajat pitivät yleisesti ottaen uuden maahantulokiellon rikkomista koskevan rangaistussäännöksen säätämistä tarpeellisena. Yksi lausunnonantaja katsoi, että ei ole tarpeen säätää kokonaan uutta rangaistussäännöstä, mutta senkin mielestä voimassa olevaa lainsäädäntöä on syytä selkeyttää.

Valtaosalla lausunnonantajista ei ollut huomautettavaa ehdotetun uuden rangaistussäännöksen sisällöstä. Kolmen lausunnonantajan mukaan rangaistussäännökseen on lisättävä valtionrajarikosta koskevassa rikoslain 17 luvun 7 §:n 2 momentissa oleva pakolaisia koskeva rangaistavuutta rajoittava lauseke. Yhden lausunnonantajan mukaan rangaistussäännöksen on katettava muutkin kuin Suomen määräämät Suomea koskevat maahantulokiellot.

Uuteen rangaistussäännökseen ehdotettua rangaistusasteikkoa (sakko−yksi vuosi vankeutta) pidettiin pääosin perusteltuna. Kaksi lausunnonantajaa kyseenalaisti vankeusrangaistuksen tuomitsemisen mahdollisuuden kaikissa tapauksissa. Yksi lausunnonantaja katsoi, että enimmäisrangaistukseksi tulisi säätää kaksi vuotta vankeutta.

Lausunnoissa yleisesti todetaan, että ehdotetut lainmuutokset lisäisivät viranomaisten työmäärää. Joissakin lausunnoissa kiiinnitettiin huomiota rangaistusasteikon vaikutuksiin käytössä oleviin pakkokeinoihin.

Avainsanat

maahantulokiellon rikkominen, valtionrajarikos, ulkomaalaisrikkomus, rikosoikeus
 
Sivun alkuun |