Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Julkaisut » Selvityksiä ja ohjeita » Muutosvaalit 2011

Muutosvaalit 2011

Julkaistu
29.03.2012
Julkaisutyyppi
Selvityksiä ja ohjeita
Sarjanumero
16/2012
Tekijä
Borg Sami (toim.)
ISBN (pdf)
978-952-259-172-2
ISSN
1798-7067
ISSN-L
1798-7059
URN
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-172-2
Aihe
Vaalit
Tilaukset
Julkaisu tulostettavissa PDF-tiedostona

Tiivistelmä

Muutosvaalit 2011 -teos on kolmas peräkkäinen kansallinen vaalitutkimus Suomen eduskuntavaaleista. Teos julkaistaan sähköisenä myös Suomen vaalitutkimusportaalissa ( www.vaalitutkimus.fi ), josta löytyy lisätietoa tutkimushankkeesta ja aiemmista, vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleista tehdyistä tutkimuksista.

Kirja on pääraportti akateemisesta tutkimushankkeesta, jossa oikeusministeriö toimi aineistonkeruun ja tutkimustyön koordinoinnin rahoittajana. Tieteellisestä työstä vastasi yhteensä kahdeksantoista tutkijan ryhmä Suomen vaalitutkimuskonsortiosta ja hanketta koordinoi Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Enimmäkseen tutkimus perustuu valtakunnalliseen käyntikyselyyn, joka koottiin pian vaalien jälkeen suomalaisesta valitsijakunnasta. Taloustutkimus Oy:n keräämään aineistoon kuuluu noin 1300 satunnaisesti valittua äänioikeutettua. Tutkimusaineistoa käytetään tämän teoksen lisäksi useissa muissa tieteellisissä julkaisuissa sekä oikeusministeriön ja tietoarkiston ylläpitämien Suomen demokratiaindikaattoreiden keskeisenä pohja-aineistona. Kirjan eri luvuissa hyödynnetään myös muita kyselyaineistoja ja tutkijoiden itsensä kokoamia media-aineistoja.

Teos koostuu yhdeksästätoista luvusta, jotka on jaoteltu viiteen osaan. Ensimmäinen osa kuvaa ja analysoi monipuolisesti vaalikampanjointia ja vaaleja mediassa. Toinen osa keskittyy äänestämiseen, äänestysvalintojen selittämiseen sekä arvioi suomalaisen puoluejärjestelmän ulottuvuuksia. Teoksen kolmas osa nostaa esiin vuoden 2011 vaaleille ominaisia piirteitä, jotka liittyvät muun muassa vaalitulokseen ja vaaleja edeltäneeseen vaalirahakohuun. Tämän jälkeen kirjan neljäs osa tutkii eri tavoin puoluedemokratian tilaa ja toimivuutta kiinnittäen huomiota kansalaisten poliittiseen kiinnittymiseen. Lopuksi teoksen viides osa vertailee suomalaista puolue- ja vaalijärjestelmää kansainvälisesti erityisesti ehdokasäänestämisen ja populististen puolueiden kannatuksen näkökulmista.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tiivistää laajan teoksen monia keskeisiä tuloksia. Ne löytyvät helpoimmin luvut päättävistä johtopäätösosioista. Puolueiden väliset voimasuhteet muuttuivat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa poikkeuksellisen paljon. Aika näyttää, kuinka pysyviksi tai tilapäisiksi koetut muutokset jäävät.

Julkaisu tiedostona

»
(pdf, 6858 kB)

Avainsanat

vaalit, eduskuntavaalit, Sami Borg
 
Sivun alkuun |