Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta ja evästeistä

Oikeusministerio.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, johon on koottu tietoa ministeriöstä, sen toiminnasta ja tehtävistä sekä ministeriössä valmisteilla olevista lainsäädäntö- ja kehittämishankkeista.

Palvelun suomen- ja ruotsinkieliset osiot ovat sisällöltään laajimmat. Verkkopalvelusta löytyy englannin kielen lisäksi jonkin verran tietoa myös muilla kielillä. Nämä sisällöt löytyvät kootusti sivulta Muut kielet.

Palvelua ylläpitää ja siitä vastaa oikeusministeriön viestintäyksikkö. Sisällön ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen.

Rakenne

Sivuston käyttöliittymä on jaettu kolmeen palstaan. Vasemmalla palstalla on palvelun valikko, keskipalstalla sivun pääasiallinen sisältö ja oikealla palstalla lisätietoa eli linkkejä muualle oikeusministerio.fi-palveluun ja muiden tiedontuottajien sivustoille.

Sivun ylälaidasta löytyy tietoa aihepiireittäin. Sivun alalaitaan (footer) on koottu linkkejä keskeisiin sisältöihin ja sivustoihin.

Toiminnot

Sivun yläreunaan muodostuva linkkipolku kertoo käyttäjän sijainnin sivustolla.

Sivuston käyttöliittymä on skaalautuva eli käyttäjä voi muuttaa tekstien kokoa oikeasta yläkulmasta A-painikkeista tai selaimen Näytä-valikosta valitsemalla Tekstin koko.

Haku

Tietoa voi etsiä sivuilta hakutoiminnon avulla. Laajennetun haun avulla tietoa voi hakea kohdennetusti sisältötyypin mukaan (esim. tiedotteet, hankkeet) tai tietystä aihepiiristä (esim. kriminaalipolitiikka). Oikeusministeriön tiedotteita voi hakea myös valtioneuvoston tiedotearkistosta.

Tiedon löytymistä helpottavat myös sivukartta sekä aakkosellinen asiasanasto (A-Ö-hakemisto). Siihen on koottu keskeiset asiasanat oikeusministerio.fin sisällöstä, ja ne toimivat linkkeinä kyseisen asiasanan sisältävälle sivulle. Oikeusministeriön vastuulla olevat asiat ja niistä vastaavat työntekijät löytyvät Asiat ja virkamiehet -hakemistosta.

Linkit

Palvelun sisäiset linkit aukeavat samaan selainikkunaan. Linkit palvelun ulkopuolelle avautuvat uuteen selainikkunaan.

Sivun sisältöön liittyvät linkit ovat pääsääntöisesti sisällön jälkeen tai sivun oikealla palstalla.

Pidempien sivujen alussa sisältö esitetään ns. sisällysluettelona, jolloin linkit vievät eri kohtiin saman sivun sisällä.

Sosiaalinen media ja RSS-palvelu

Oikeusministeriön uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia voi seurata myös ministeriön Twitter-tilillä ja Facebook-sivulla.
Oikeusministeriö sosiaalisessa mediassa

Verkkosivujen oikeusministerio.fi sisältöjä on mahdollista jakaa Facobookiin, Twitteriin ja sähköpostiin.

Oikeusministeriön uutiset, puheet sekä uusimmat julkaisut ja Oikeusblogi ovat saatavilla RSS-palveluna. Blogiotsikoiden yhteyteen tulee liittää maininta lähteestä. Otsikkolinkkien käyttö on sallittu ainoastaan hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, ja niitä ei saa käyttää osana maksullisia palveluja.

Oikeusministeriö pyrkii takaamaan RSS-sisällön oikeellisuuden, mutta se ei kuitenkaan vastaa sisällössä mahdollisesti esiintyvistä epätarkkuuksista tai virheistä.

Tekijänoikeudet ja verkkopalveluun linkittäminen

Oikeusministeriöllä on kaikki oikeudet verkkopalvelussa julkaistavaan tekstiin, kuviin ja tallenteisiin, ellei muuta ole mainittu. Sivuilla olevien kuvien kuvaajat on mainittu, jos kuvaaja on ulkopuolinen taho.

Verkkopalvelussa oleviin teksteihin saa vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta tällöin lähde on ehdottomasti mainittava. Aineiston muunlaisesta käytöstä on aina sovittava erikseen oikeusministeriön viestintäyksikön kanssa.

Liitetiedostojen edelleen jakaminen ilman lupaa muualla kuin oikeusministeriön verkkopalvelussa on kielletty. Yksittäisiin kuviin linkittäminen on ehdottomasti kielletty.

Evästeiden käyttö

Eväste (cookies) on sivuston pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Ministeriön sivuilla käytetään evästeitä vain tilastollisen tiedon tuottamiseen (kävijämäärät) ja kävijän tekemän tekstikoon muutoksen tallentamiseen (muutos voimassa myös seuraavan vierailun aikana).

Palvelun käytöstä kerätään seuraavat tilastolliset tiedot: kokonaiskävijämäärät, palaako kävijä sivuille vai tuleeko hän sivuille ensimmäistä kertaa, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut, käytetyimmät hakusanat, suosituimmat sivut, käytetyimmät selainversiot ja yleisimmät palveluntarjoajat. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Evästeistä saatavien tietojen avulla pyrimme parantamaan sivuston toimivuutta ja kehittämään sivuston sisältöä.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Katso tarkemmin: Internet Explorer ja Firefox . Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisätietoa: verkkopalvelun tietosuojaseloste
Lisätietoa evästeistä: Viestintävirasto

Tekniset suositukset

PDF-muotoisten dokumenttien, kuten julkaisujen, lukemiseen tarvitaan Adobe Readeria tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi esimerkiksi Adobe Readerin verkkosivuilta.

Valtioneuvoston verkossa on tietoturvasyistä estetty eräiden liitetiedostotyyppien välitys. Estettyjä ovat sellaiset liitetiedostotyypit, joita yleisesti käytetään virusten tai muun suoritettavan mahdollisesti haitallisen ohjelmakoodin välitykseen. Seuraavat yleisesti käytetyt liitetiedostotyypit poistetaan valtioneuvoston verkkoon tulevasta ja sieltä lähtevästä sähköpostiliikenteestä: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs ja .zip. Asiasta enemmän valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Palaute ja lisätietoja

Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta ministeriön viestintäyksikköön osoitteella viestinta.om(at)om.fi. Palautetta voi lähettää myös käyttämällä sivuillamme olevaa palautelomaketta.

Virallinen posti tulee lähettää kirjaamon sähköpostiosoitteeseen oikeusministerio(at)om.fi.

Lisätietoja verkkopalvelusta saa viestintäyksiköstä.

 
Julkaistu 14.1.2015
Sivun alkuun |