Selvitykset vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta, vaikutuksista ja muutostarpeesta

Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain tavoite on järjestää taloyhtiömuotoinen asuminen osakkaiden kannalta tehokkaasti, turvallisesti ja ennakoitavasti.

Oikeusministeriö kerää kokemuksia ja käsityksiä lain toimivuudesta, eli miten lain täytäntöönpano ja tavoitellut vaikutukset ovat toteutuneet. Tarkoitus on selvittää, onko asunto-osakeyhtiöiden toimintaan vaikuttavia seikkoja (mm. viestintä, hyvä käytäntö -suositukset ja riidanratkaisu) tarpeen kehittää lainsäädännöllisin tai hallinnollisin toimin tai viestinnällä.

Kansalaiskeskustelu asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta kesällä 2014

Syksyllä 2013 toteutetun kyselyn tulosten perusteella koottiin tarkempia toimintavaihtoehtoja, joihin haettiin kansalaisten mielipiteitä avoimen verkkokeskustelun avulla alkukesästä 2014.

Lisätietoja ja ratkaisuvaihtoehtoja tarvittiin erityisesti 1) viestinnästä tilikauden aikana yhtiökokousten välillä, 2) taloyhtiön johtamisesta (mm. hyvä hallintotapa) sekä 3) taloyhtiön, osakkaiden, yhtiön hallituksen ja isännöitsijän välisistä erimielisyyksistä ja niiden ratkaisukeinoista. Tarkoituksena oli erityisesti pohtia ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia.

Verkkokeskustelu järjestettiin yhteistyössä Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton kanssa.

Verkkokeskustelun tuloksia käytetään asunto-osakeyhtiölainsäädännön muutostarpeen arvioinnin lisäksi yhtiöiden hyvää hallintoa ja viestintää koskevien suositusten uudistamiseen sekä neuvonta-, sovittelu- ja riidanratkaisupalveluiden kehittämiseen.

Yhteenvetoa ja tuloksia käydystä keskustelusta julkaistiin kesän ja syksyn 2014 aikana. Niitä esiteltiin ja keskustelua jatkettiin muun muassa kiinteistöalan tapahtumissa.

Lue keskustelun tuloksista uutisesta 9.10.2014 ja yhteenveto-julkaisusta .

Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen kertoo kokemuksia kansalaisten kuulemisesta (tallenne ja esityskalvot 23.10.2014 järjestetystä tilaisuudesta)

Syksyn 2013 kansalaiskyselyt

Oikeusministeriö selvitti asunto-osakeyhtiölain toimivuutta ja kehittämistarpeita avoimilla kansalaiskyselyllä 1.11-18.12.2013. Kansalaisilta kysyttiin mm. taloyhtiöiden viestinnästä, riitojen sovittelusta ja ratkaisusta, rakennusten kunnossapidosta, yhtiön hallituksesta, tilintarkastuksesta ja isännöitsijätodistuksista.

Eri vastaajaryhmille kohdennettuihin kyselyihin vastasi yli 6 300 taloyhtiön osakasta, hallituksen jäsentä, isännöitsijää ja kiinteistönvälittäjää. Heistä yli neljä tuhatta haluaa osallistua myös touko–kesäkuussa 2014 hankkeen seuraavaan vaiheeseen, jossa kartoitetaan tarkempia toimintavaihtoehtoja joukkoistamisen avulla.

Kyselyn mukaan suurin osa vastaajista on tyytyväisiä yhtiökokousviestintään. Toisaalta erityisesti osakkaat ovat tyytymättömiä tilikauden aikaiseen viestintään mm. tulevista remonteista ja uudistuksista yllättävistä vahingoista, huoneiston käytöstä ja kuluista, isännöitsijän vaihdoksesta ja yhtiön taloustilanteesta.

Huomattavassa osassa taloyhtiöistä on toistuvia erimielisyyksiä tai riitoja osakkaiden kesken. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että asunto-osakeyhtiölakiin ja/tai yhtiöjärjestykseen perustuvien erimielisyyksien määrä ei ole muuttunut. Puolet osakkaista ja neljännes hallituksen jäsenistä piti tarpeellisena viranomaisen ylläpitämä sovittelu- tai riidanratkaisuelintä (mm. osakkaiden yhdenvertaisuuteen ja kunnossapitovastuun jakoon liittyvät erimielisyydet ja riidat).

Kyselyt valmisteltiin yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistönvälitysalan keskusliiton kanssa.

Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain toimivuus, vaikutukset ja muutostarve - Yhteenveto syksyn 2013 kyselyiden palautteesta

Esittelykalvot syksyn 2013 kyselyn tulosten julkistamistilaisuudesta 3.4.2014 (pdf, 0.33 Mt)

 
Julkaistu 8.12.2014
Sivun alkuun |