Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Toiminta ja tavoitteet » OM hallitusohjelman toteuttajana

OM hallitusohjelman toteuttajana

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmassa on linjattu yhdeksi keskeiseksi kivijalkahankkeeksi oikeudenhoidon uudistamisohjelman toteuttaminen. Uudistamisohjelman tavoite on oikeudenhoidon laadun ja kansalaisten oikeusturvan varmistaminen kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa.

Ohjelma on kesän 2016 aikana koostettu oikeusministeriössä ministeri Jari Lindströmin johdolla oikeudenhoidon kehittämisohjelmaksi, johon on priorisoitu ne asiat, jotka tällä hallituskaudella pyritään tekemään. Ohjelmassa on neljä pilaria: kansalaisten oikeusturvasta huolehtiminen, rikollisuuden vähentäminen, ydintehtävien kehittäminen ja EU-vaikuttaminen.

Ministeri Lindströmin ohjelma oikeudenhoidon kehittämiseksi (pdf, 0.13 Mt)

Keskeisimmät toimenpiteet tällä hallituskaudella

Käräjäoikeusverkoston jatkokehittäminen

Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

Sähköisen asioinnin kehittäminen: syyttäjien ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki AIPA ja hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmä HAIPA

Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistämisselvitys

Tuomioistuinviraston perustaminen

Oikeusavun kehittäminen

Tuomioistuinmaksujen käyttöalan laajentaminen ja maksujen korottaminen

Uusi tuomioistuinlaki

Ulosottolaitoksen rakenneuudistushanke

Lisäksi kehitetään:

 • videokuulemisen käyttöä tuomioistuimissa
 • nopeutetun käsittelyn, syyttäjähaasteen ja ns. yhden kosketuksen toimintamallia
 • poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyötä
 • rangaistusluonteisten hallinnollisten seuraamusten sääntelyä ja menettelyitä
 • syyttäjien erikoistumisjärjestelmää

Jo toteutetut toimenpiteet

Uudistamisohjelmasta on jo toteutettu useita toimenpiteitä, muun muassa:

 • otettu käyttöön syyteneuvottelumenettely
 • yksinkertaistettu velkajärjestelyä
 • yksinkertaistettu hallintoasioiden muutoksenhakumenettelyä ja laajennettu oikaisuvaatimusjärjestelmän käyttöalaa
 • laajennettu asiantuntija-avusteinen huoltoriitamenettely koko maahan (follo)
 • vähennetty lautamiesten lukumäärää tuomioistuinten kokoonpanoissa
 • laajennettu jatkokäsittelylupajärjestelmää

Taustaa

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma valmisteltiin vuonna 2013. Uudistamisohjelmassa ehdotettiin 57 eri toimenpidettä. Toimenpiteet liittyvät oikeuslaitoksen rakenteiden, menettelytapojen ja perittävien maksujen uudistamiseen sekä osaamisen ja henkilöstön kehittämiseen.

Lisätietoja:
johdon asiantuntija Tea Skog, puh. puh. 02951 50466, s-posti: etunimi.sukunimi@om.fi

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma 2013-2025 (julkaisu)

Oikeudenhoidon uudistamisohjelman valmistelu


 
Julkaistu 24.8.2016
Sivun alkuun |