Kielelliset oikeudet

Yleistä

Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä seuraamalla kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista ja antamalla suosituksia sekä tarvittaessa tehdä aloitteita ja ryhtyä muihin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.Kielelliset oikeudet ovat yksilön oikeuksia. Viranomaisilla, kuten kunnilla, tai muilla julkisia tehtäviä hoitavilla on kielellisistä oikeuksista syntyviä velvollisuuksia; palvella yksilöä hänen kielellään. Kielelliset oikeudet eivät ole sidottu Suomen kansalaisuuteen. Toisen maan kansalaisella on samat oikeudet kuin Suomen kansalaisella käyttää suomea tai ruotsia viranomaisissa.

Kielilaki ei koske Ahvenanmaata, vaan sitä koskevat kielisäännökset sisältyvät Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Ahvenanmaan itsehallintolaissa on säännökset maakunnan ruotsinkielisestä asemasta sekä yksilön oikeudesta käyttää suomea maakunnassa toimivassa tuomioistuimessa ja muussa valtion viranomaisessa. Lisäksi itsehallintolaki sisältää säännöksiä muun muassa valtion ja maakunnan viranomaisten välisestä kirjeenvaihtokielestä.

Kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanon ja soveltamisen seurantaa sekä kielellisten olojen kehityksen seurantaa varten on oikeusministeriön yhteydessä toimia kieliasiain neuvottelukunta. Lisätietoa neuvottelukunnasta löytyy täältä: Kieliasiain neuvottelukunta

Pohjoismainen kielisopimus, tuli voimaan 1.3.1987. Kielisopimuksen mukaan Pohjoismaan kansalaisen on tarvittaessa voitava käyttää omaa kieltään asioidessaan toisen Pohjoismaan viranomaisen tai julkisen laitoksen kanssa. Tällaisia ovat esim. sairaan- ja terveydenhoito-, sosiaali-, työvoima-, vero-, poliisi- ja kouluviranomaiset sekä tuomioistuimet. Sopimus ei koske puhelinyhteydenottoja. Kyseisen viranomaisen tulee mikäli mahdollista huolehtia tarvittavan tulkkaus- ja käännöspalvelun järjestämisestä. Rikosasioissa on aina järjestettävät tarvittava tulkkaus.

Oikeusministeriössä demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö vastaa kielellisten oikeuksien seurannasta ja edistämisestä.

Yhteystiedot:

Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

Suomen ja ruotsin kieli: kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, puh 02951 50181, ylitarkastaja Vava Lunabba, puh. 0295150 136
Saamelaisasiat: neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, puh. 0295150 322,
ylitarkastaja Anna Saarela, puh. 0295150050
Viittomakielet: ylitarkastaja Anna Saarela, puh. 0295150050


 
Julkaistu 28.3.2017
Sivun alkuun |