Etusivu » Toiminta ja tavoitteet » Perusoikeudet ja demokratia » Kielelliset oikeudet » Kielellisten oikeuksien seuranta ja edistäminen

Kielellisten oikeuksien seuranta ja edistäminen

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta

Valtioneuvosto antaa joka neljäs vuosi eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta viranomaisissa. Kertomus on tarkoitettu ensisijassa päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös kansalaisille.Oikeusministeriössä valmistellaan hallituksen kertomus, jossa käsitellään muun muassa kielellisiä oikeuksia koskevia edistysaskeleita ja epäkohtia

Kielikertomus 2017 valmistelu

Lausuntopyyntö kielilainsäädännöstä soveltamisesta

Oikeusministeriö julkaisi lausuntopyynnön kielellisistä oikeuksista ensimmäistä kertaa sähköisesti lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopyyntö oli auki 15.4 - 15.6.2016 välisenä aikana. Lausuntopyyntö oli avoinna lausuntopalvelu.fi:ssä myös kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Lausuntoja lähetti yhteensä 80 eri tahoa.

Koonti lausunnoista; kielellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa (pdf, 3.04 Mt)

Kielibarometri 2016

Kielibarometri – Språkbarometern 2016 –kyselyssä selvitetään suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen toimimista sekä kieli-ilmapiiriä kaksikielisissä kunnissa vähemmistöön kuuluvan kieliryhmän näkökulmasta.

Lisää materiaalia liittyen Kielibarometri 2016

Yhteenveto Kielibarometri 2016 tuloksista (pdf, 0.89 Mt)

Kielibarometri 2004-2016-tutkimusraportti (pdf, 2.17 Mt)

Saamebarometri 2016

Oikeusministeriö teetti ensimmäistä kertaa selvityksen saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella. Selvityksessä kartoitettiin miten saamen kielilaki toteutuu kuntalaisten näkökulmasta saamelaisten kotiseutualueella.

Saamebarometri 2016 (pdf, 1.76 Mt)

Ota kantaa.fi-kysely

Oikeusministeriö järjesti vuoden 2016 alussa verkkokyselyn aiheesta "Miten kielelliset oikeudet toteutuvat Suomessa". Kysely oli avoinna vastaajille oikeusministeriön otakantaa.fi-verkkopalvelussa 8.2. - 15.4.2016 välisenä aikana ja siihen voi vastata nimettömänä kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Kyselyyn vastasi 1836 henkilöä, joiden pohjalta oikeusministeriö on koonnut yhteenvedon. Yhteenveto Otakantaa.fi-kyselystä (pdf, 1.37 Mt)

Alle on koottu aikaisempia kertomuksia, vuosilta 2006, 2009 ja 2013

Kertomus 2013 (pdf)

Kertomus 2009 (pdf, 1.38 Mt)

Kertomus 2006 (pdf, 1.13 Mt)

Muut selvitykset ja raportit liittyen kielellisten oikeuksien seurantaan

Språkbarometern 2012 / Kielibarometri 2012
Kielibarometri on Institutet för finlandssvensk samhällsforskningin (Åbo Akademi) oikeusministeriölle tekemä kattava kysely kielellisistä palveluista kansalaisten näkökulmasta. Kielibarometri on laajin kysely, joka on tehty kielilainsäädännön soveltamista koskevaa valtioneuvoston kertomusta varten

Kielibarometri 2012: Kieli-ilmapiiri ei ole muuttunut mutta kuntamuutokset huolestuttavat (tiedote 13.6.2012)


Julkaisu; Språkbarometern 2012 (på svenska) (pdf, 2.45 Mt)

Kielelliset oikeudet kansallisessa lainsäädännössä (pdf, 0.16 Mt)

Kansalliskielistrategia

Valtioneuvosto antoi joulukuussa 2012 periaatepäätöksen kansalliskielistrategiasta. Se on pääministerin johdolla valmisteltu hallitusohjelmahanke ja valtioneuvoston ensimmäinen kielistrategia. Kansalliskielistrategia ilmaisee hallituksen tahdon kahden elinvoimaisen kansalliskielen, suomen ja ruotsin, säilyttämiseen pitkälle tulevaisuuteen ja kerää yhteen tarvittavia konkreettisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Strategian yleinen seurantavastuu on osoitettu oikeusministeriölle, ja tehtävää tullaan toteuttamaan avoimesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma

Kansalliskielistrategian väliraportti

Kansalliskielistrategia

Professori Sauli Takalan selvitys: Miten suomea ja ruotsia osataan äidinkielenä ja toisena kansalliskielenä peruskoulun ja lukion päättövaiheessa? (pdf, 0.1 Mt) Yhteenveto (ml. kyselylomake) Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: "Kuinka käytät kansalliskieliäsi?" (pdf, 0.15 Mt)
 
Julkaistu 17.5.2017
Sivun alkuun |