Osallistuminen ja vaalit

Oikeusministeriö huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista. Osallistumiseen ja vaaleihin liittyvä lainsäädäntö valmistellaan oikeusministeriössä.

Vaalit.fi-sivustolla on tietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista ja vaalilainsäädännöstä sekä puolueista.

Demokratia.fi kerää yhteen verkon osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Otakantaa.fi-verkkopalvelussa kansalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi lainsäädännön ja erilaisten hankkeiden valmisteluun kommentoimalla vireillä olevia asioita. Palvelussa voi käydä keskustelua hankkeista ja seurata niiden etenemistä.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa äänioikeutetut Suomen kansalaiset voivat tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa kuntalaiset voivat tehdä aloitteita niille kunnille, jotka ovat liittyneet palveluun.

Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelu sähköistää virallisen lausuntomenettelyn.

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu.

vaalit.fi
demokratia.fi
otakantaa.fi
kansalaisaloite.fi
kuntalaisaloite.fi
lausuntopalvelu.fi
nuortenideat.fi


Oikeuslaitos

Oikeuslaitoksesta eli tuomioistuimista, syyttäjälaitoksesta, oikeusavusta ja ulosotosta on koottu tietoa Oikeus.fi-sivustolle. Sivuilla kerrotaan mm. oikeudenkäynnistä sekä oikeusavun hakemisesta. Lisäksi sivuilta löytyvät kansalaisten käyttöön tarkoitetut asiointilomakkeet.

Julkishallinnon yhteisestä Suomi.fi-palvelusta löytyvät kansalaisten asiointipalvelut, tietoa julkisista palveluista sekä julkishallinnon uutiset. Palveluun on kerätty hyödyllistä tietoa ja oppaita aihealueittain elämän eri vaiheisiin.

Oikeus.fi
Suomi.fi


Lait Finlexissä

Finlex -säädöstietopankki on oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton verkkopalvelu.

Palvelussa on saatavilla mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, hallituksen esitykset, viranomaisnormit ja valtiosopimukset. Sieltä löytyy myös lakien käännöksiä. Lisäksi Finlexissä on julkaistu säädösvalmisteluun liittyvät verkko-oppaat (Lainvalmistelun prosessiopas, Lainkirjoittajan sekä Lainlaatijan EU-oppaat).

Rikokset ja rangaistukset

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Erityisinä tavoitteina oikeusministeriön hallinnonalalla ovat uusintarikollisuuden ja väkivallan vähentäminen.

Väkivaltaa ehkäistään yhteistyössä muiden toimijoiden ja paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden kanssa. Kansalaisten osallistumista turvallisen ympäristön kehittämiseen edistetään. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan.

Rikosseuraamuslaitos
Rikoksentorjuntaneuvosto
Turvallisuussuunnittelu
Väkivallan vähentäminen
Haaste-lehti


Tutkimus

Tutkittuun tietoon perustuva toimintapolitiikka sekä toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi ovat keskeisiä painopisteitä oikeusministeriön strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Oikeusministeriön näkökulmasta laaja-alainen, tieteellinen perustutkimus sekä tieteen ja tutkimuksen kehittäminen hallinnonalan kannalta keskeisillä tieteenaloilla kuten kriminologiassa, oikeustieteissä ja oikeuspolitiikan tutkimuksessa, on tärkeää.

Oikeusministeriössä ei toteuteta juurikaan omaa selvitys- tai tutkimustoimintaa vaan tiedontuotanto tilataan yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta tai muilta tutkimuksentuottajatahoilta. Ministeriön tietotarpeiden kannalta olennaista on muun muassa oikeusoloja, rikollisuutta, perus- ja ihmisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä demokratiaa koskeva tutkimus. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (KRIMO) on oikeusministeriön hallinnonalan kannalta keskeisin tutkimustietoa tuottava taho. Sen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännönvaikutuksia.

Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti valtioneuvoston kanslian koordinoimaan valtioneuvoston yhteiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN TEAS), jossa tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toimintakäytäntöjen tueksi (http://tietokayttoon.fi)

Oikeusministeriön tutkimusstrategiassa määritellään tutkimustoiminnan tavoitteet vuosille 2017–2020.

Vaalitutkimusportaali
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)
Tilastokeskuksen oikeustilastot
Tilastokeskuksen vaalitilastot
Findikaattori – Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian tilastopalvelu


Suomeksi - På svenska - In English - Muut kielet

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö

Etusivu » Yhteystiedot » Asiointi oikeusministeriössä

Asiointi oikeusministeriössä

Asiakirjojen toimittaminen oikeusministeriöön

Saadaksesi asian vireille oikeusministeriössä, lähetä asiakirja ministeriön kirjaamoon postitse, sähköpostitse tai faksilla. Sähköpostitse saa vireille asian, joka ei edellytä virallista allekirjoitusta. Asiakirjoja voi myös toimittaa henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä valtioneuvoston jakelukeskukseen (Ritarikatu 2 B, Helsinki), jossa niistä annetaan virallinen vastaanottokuittaus. Jakelukeskus on avoinna ma-pe klo 8.00-16.15. Kirjaamossa ja arkistossa asiointia varten on sovittava etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa.

Kun asiakirja on vastaanotettu ministeriössä, asia on samalla saatettu vireille. Kirjaamossa asiakirja rekisteröidään diaariin ja siirretään valmisteltavaksi asiaa hoitavalle virkamiehelle.
Kun asia on ratkaistu, lähettäjälle/hakijalle toimitetaan toimituskirja (kirje, päätös tms.).

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan kaikilla on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Lisäksi jokaisella on oikeus julkisuus- ja henkilötietolain nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot ministeriön rekistereistä ja asiakirjoista sekä tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista.

Sähköinen asiointi

Esimerkiksi lausunnot tai tietopyynnöt voidaan lähettää myös sähköpostilla. Asian käsittelyä helpottaa, jos viestistä ilmenee selkeästi, mihin asiaan tai ehdotukseen palaute liittyy. Viestiin on hyvä liittää myös lähettäjän yhteystiedot.

Ministeriön virallinen sähköpostiosoite: oikeusministerio(at)om.fi (korvaa osoitteesta (at)-merkintä @-merkillä)

Ministeriön sähköpostijärjestelmä lähettää automaattisen kuittauksen, kun viesti on vastaanotettu. Määräajat koskevat myös sähköpostin kautta lähetettyjä asiakirjoja. Jos ministeriön sähköpostijärjestelmä on ollut epäkunnossa tai poissa käytöstä, asiakirjan katsotaan saapuneen ministeriöön sinä ajankohtana, jona se on lähetetty. Tällöin lähettämisajankohdasta tulee voida esittää luotettava selvitys. Sähköisessä asioinnissa noudatetaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa.

Oikeusministeriölle osoitetut virkahakemukset tulee ensisijaisesti tehdä Valtiokonttorin hallinnoiman Heli-työnhakupalvelun kautta.

Heli -työnhakupalveluun [valtiolle.fi]

Sähköpostiosoitteet

Oikeusministeriön henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@om.fi.
Joidenkin henkilöiden sähköpostiosoitteissa käytetään etunimen ja sukunimen välissä toisen nimen ensimmäistä kirjainta:etunimi.x.sukunimi@om.fi. Käyttö on merkitty erikseen yhteystietoihin.

Jos saat virheilmoituksen oikeusministeriöön lähettämästäsi sähköpostista, voit tiedustella oikeaa osoitetta viestintäyksiköstä: viestinta.om(at)om.fi

Kysymykset ja palaute: viestinta.om(at)om.fi (korvaa osoitteesta (at)-merkintä @-merkillä)

Asiat ja virkamiehet oikeusministeriössä
Asiointi oikeuslaitoksen virastoissa [oikeus.fi]

 
Julkaistu 1.4.2016
Sivun alkuun |