Deltagande och val

Justitieministeriet ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Lagstiftningen som gäller deltagande och val bereds vid justitieministeriet.

Webbplatsen vaalit.fi innehåller information om val som ordnas i Finland samt om vallagstiftningen och partierna.

Demokrati.fi samlar ihop kanaler för delaktighet och påverkan på webben.

På webbtjänsten dinasikt.fi kan medborgarna bl.a. medverka i beredningen av lagar och olika projekt genom att kommentera aktuella ärenden. På webbtjänsten kan medborgarna också diskutera olika projekt och följa hur de framskrider.

Enligt lagen om medborgarinitiativ har minst 50 000 röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om att en lag ska stiftas. I webbtjänsten medborgarinitiativ.fi kan medborgare väcka egna initiativ samt stödja initiativ som andra har väckt.

På webbtjänsten invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som har anslutit sig till tjänsten.

Tjänsten utlåtande.fi överför det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format.

Ungasidéer.fi är en riksomfattande kanal för påverkan som ger ungdomar möjlighet att delta och påverka.

vaalit.fi
demokrati.fi
dinasikt.fi
medborgarinitiativ.fi
invånarinitiativ.fi
utlåtande.fi
ungasideer.fi


Rättsväsendet

Information om rättsväsendet, det vill säga domstolarna, åklagarväsendet, rättshjälpen och utsökningen, har samlats in på webbplatsen Oikeus.fi. Webbplatsen innehåller information om bl.a. rättegång och hur man söker rättshjälp. Därtill finns det olika blanketter som medborgarna kan använda för att sköta sina ärenden.

Suomi.fi, den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst för medborgare, innehåller e-tjänster, information om offentliga tjänster samt nyheter från den offentliga förvaltningen. På tjänsten har det samlats in nyttig information och handböcker enligt olika teman som är aktuella i olika livsskeden.

oikeus.fi
suomi.fi


Lagarna i Finlex

Statens författningsdatabank Finlex är en offentlig och avgiftsfri webbtjänst för rättsligt material.

Tjänsten omfattar bl.a. lagstiftning, rättspraxis, regeringspropositioner, myndighetsnormer och statsfördrag. Finlex innehåller även lagöversättningar och anvisningar om författningsberedningen, t.ex. Processhandbok för lagberedningen.

Finlex


Brott och straff

Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet är den verkställande myndigheten för fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndighetens mål är att för sin del förebygga återfallsbrottslighet och öka säkerheten i samhället.

Brottsbekämpningen syftar till att minska brottsligheten och dess skadeverkningar samt förbättra säkerheten och trygghetskänslan i samhället. Särskilda mål inom justitieministeriets förvaltningsområde är att minska återfallsbrottslighet och våld.

Våldet förebyggs i samarbete med andra aktörer och lokala brottsbekämpningsprojekt. Att medborgarna deltar i utvecklingen av en trygg miljö främjas, och ställningen av brottsoffer förbättras.

Brottspåföljdsmyndigheten
Rådet för brottsförebyggande
Webplats om säkerhetsplanering
Webbplats för minskande av våld


Forskning

Justitieministeriets strategiska planering och beslutsfattande bygger på en kunskapsbaserad verksamhetskultur samt på bedömning av verksamhetens resultat och effekter. Ur justitieministeriets synvinkel är det viktigt att det görs omfattande vetenskaplig grundforskning inom de områden som är centrala för förvaltningsområdet, såsom kriminologi, rättsvetenskap och rättspolitik, samt att vetenskapen och forskningen inom dessa områden utvecklas.

Justitieministeriet har egentligen ingen egen utrednings- och forskningsverksamhet utan informationsproduktionen beställs bl.a. av universitet, forskningsinstitut eller andra instanser som producerar undersökningar. Viktiga forskningsområden med tanke på ministeriets informationsbehov är bl.a. rättsförhållandena, de grundläggande och mänskliga rättigheterna, de språkliga rättigheterna och demokrati. När det gäller justitieministeriets förvaltningsområde är institutet för kriminologi och rättspolitik är den viktigaste producenten av forskningsdata. Till dess lagstadgade uppgifter hör att följa och analysera brottsligheten, hur kontrollen av brottsligheten och påföljdssystemet fungerar, rättsförhållandena och lagstiftningens konsekvenser.

Justitieministeriet deltar aktivt i statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av statsrådets kansli, där man tar fram information till stöd för beslutsfattande, kunskapsbaserad ledning och verksamhetspraxis. http://tietokayttoon.fi

I justitieministeriets forskningsstrategi har man fastställt målen för forskningsverksamheten under åren 2017–2020

Finlands valforskningsportal
Europeiska institutet för kriminalpolitik (på engelska)
Institutet för kriminologi och rättspolitik
Statistikcentralens statistik inom rättsväsende
Statistikcentralens valstatistik
Statistikcentralens och statsrådets kanslis statistiktjänst


Suomeksi - På svenska - In English - Andra språk

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Ingångssidan » Aktuellt » Nyheter » 2015 » Domstolsavgifterna höjs för att bättre motsvara handläggningskostnaderna

Domstolsavgifterna höjs för att bättre motsvara handläggningskostnaderna

Publicerad 10.12.2015  Uppdaterad 29.12.2015
Domstolsavgifterna höjs fr.o.m. den 1 januari 2016 så att de bättre motsvarar handläggningskostnaderna. I fortsättningen ska det i regel tas ut en avgift för handläggningen.

Avgifter tas i bruk bland annat i besvärsärenden som gäller beskattning och offentliga avgifter, såsom felparkerings- och hälsocentralavgifter, vilka för närvarande behandlas avgiftsfritt. Också för handläggningen av ärenden som avses i utlänningslagen, med undantag av asylärenden, tas ut en avgift.

Rättegångsavgifterna höjs i allmänhet med 50 - 500 euro beroende på målet och domstolen. Vid marknadsdomstolen och arbetsdomstolen är höjningarna dock avsevärt större.

Från och med ingången av år 2016 är till exempel rättegångsavgiften vid omfattande tvistemål 500 euro i alla domstolsinstanser. I ärenden som gäller besöksförbud är avgiften 250 euro, då de för närvarande handläggs avgiftsfritt. Om domstolen meddelar besöksförbud tas det dock inte ut någon avgift. I besvärsärenden som gäller en brottmålsdom är avgiften 250 euro. I förvaltningsdomstolen är rättegångsavgiften 250 euro och i högsta förvaltningsdomstolen 500 euro.

Förutom rättegångskostnader tar domstolarna också ut ansökningsavgifter. Även ansökningsavgifterna höjs så att de bättre motsvarar kostnaderna för handläggningen. Till exempel ansökningsavgiften för det första skedet av äktenskapsskillnad stiger från och med ingången av 2016 från 100 till 200 euro. Närmare bestämmelser om ansökningsavgifterna utfärdas inom den närmaste framtiden genom förordning av justitieministeriet.

Mindre bemedlade får fortsättningsvis befrielse från domstolsavgifterna. Personer som har beviljats rättshjälp behöver inte betala någon domstolsavgift. För behandlingen av besvär som gäller grundläggande utkomst eller service inom social- och hälsovården ska inte heller i fortsättningen tas ut någon avgift.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, tfn 02951 50456,
avdelningschef Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138,
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Bilagor

Nyckelord

domstolar, rättegång, domstolsavgifter
Tillbaka till början |